Veiligheidsplan Rev.1

D ‘Oekse Feesten

Inleiding

In dit document staan de afspraken die zijn gemaakt voor de veiligheid tijdens het evenement. Het gaat hierbij om afspraken tussen de organisator, gemeentelijke diensten, brandweer, politie, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en commercieel participerende bedrijven en leveranciers.

Organisator verantwoordelijk

De maatregelen die in dit veiligheidsplan zijn opgenomen zijn niet uitputtend. De organisator blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de veiligheid van de bezoekers en een ordelijk verloop van het evenement, ook als de gebeurtenis niet in dit plan is voorzien. De organisatie ziet er tevens op toe dat alle beveiligers / BHV-ers / EHBO-ers voorafgaand aan het evenement kennis hebben genomen van de inhoud van dit veiligheidsplan.

Inzet hulpdiensten

Het veiligheidsplan voorziet in de maatregelen die de organisator neemt bij het voorkomen en afhandelen van kleine incidenten. Bij grotere incidenten, waarbij de inzet van de hulpdiensten noodzakelijk is, treden de daarvoor bestemde plannen en procedures in werking en krijgt één van de hulpdiensten de leiding over het afhandelen van het incident. In het uiterste geval kan het gemeentelijk rampenplan worden opgestart, waarbij de burgemeester het opperbevel voert.

Beschrijving van het evenement

1. Gegevens evenement

A. Algemeen

B. Data en tijdstippen van het evenement

C. Omschrijving van het evenement (soort evenement/ doelstellingen)

D. Omschrijving doelgroep van het evenement (bijvoorbeeld leeftijdsgroepen)

E. Bezoekers / deelnemers

De betrokken partijen zijn bekend met het programma. Voor een goed beeld van het evenement en de inschatting van de bezoekersstromen in het programma opgenomen in het veiligheidsplan.

Attentie! Voeg als bijlage 1 van dit veiligheidsplan het programma toe.

2. Plattegrond evenemententerrein

De organisatie is primair verantwoordelijk voor een goede en ordelijke gang van zaken op het evenemententerrein. Het is verplicht om een nauwkeurige plattegrond te maken van het evenemententerrein. Het is hierbij minimaal van belang om aan te geven:

• de locatie en afmetingen van het podium;

• de locatie van de toiletten en mobiele urinoirs;

• de locatie van de EHBO post(en);

• de locatie van evt. horeca;

• evt. locatie mobiele commandopost;

• evt. vluchtroutes / calamiteitenroutes.

Attentie! Voeg als bijlage 2 van dit veiligheidsplan de plattegrond toe.

3. Beveiliging en veiligheid

A. EHBO

aangeven op plattegrond in bijlage 3

• alle materialen zullen door de EHBO organisatie worden verzorgd;

• het aantal en het deskundigheidsniveau van gediplomeerde EHBO’ers is in overleg met de GHOR vastgesteld (richtlijn: 1 EHBO’er op 750 bezoekers);

• in de EHBO post(en) staan tafels en stoelen en is ruimte voor brancards. Ook is er voldoende

EHBO - materiaal aanwezig;

• de EHBO post staat in verbinding met de coördinator beveiliging/BHV.

B. Brandveiligheid

• In geval van nood zal via het alarmnummer 112 contact met de brandweer worden opgenomen.

• De organisatie voert de aanwijzingen van de brandweer direct uit.

• De toepasselijke voorschriften op het gebied van brandveiligheid zijn in de vergunning opgenomen en dienen direct te worden opgevolgd.

• Vluchtwegen en toegangswegen worden vrijgehouden.

• Brandkranen en putten dienen vrijgehouden te worden.

• Alle gebruikte materialen op en rondom het podium dienen brandvertragend te zijn.

• Op elk podium zijn voldoende brandblussers aanwezig.

• Mocht er een technisch productiebedrijf in de hand zijn genomen, dan neemt deze alle

benodigde veiligheidsvoorschriften in acht.

C. Beveiliging

• Het toezicht op het terrein is in eerste instantie in handen van een geregistreerd beveiligingsbedrijf. Dit bedrijf is in bezit van een vergunning verleend door het Ministerie van Justitie, op grond van Wet Particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.

• De organisatie en het beveiligingsbedrijf hebben gezamenlijk de volgende ambitie: "het realiseren van een veilig en ongestoord verblijf van bezoekers en de medewerkers aan dit evenement en het door aanvullende maatregelen, indien mogelijk, bewaken van te zware inbreuken op de belangen van bewoners en/of bedrijven rond het evenemententerrein. "

• In geval van nood zal via het alarmnummer 112 contact met de politie worden opgenomen.

• Het aantal en het deskundigheidsniveau van beveiligers is in overleg met de politie vastgesteld (richtlijn: 1 beveiliger op 250 bezoekers).

• Beveiligingsmedewerkers zijn in het bezit van een BVH-diploma.

• Personeel gaat bij de uitvoering van de werkzaamheden gekleed in gepaste en herkenbare kleding, met een duidelijk ‘V’-teken.

• Beveiligings bedrijf staat onderling met elkaar in contact via een eigen communicatiesysteem;

• De beveiligers worden ingezet om tussen het publiek te surveilleren en toezicht te houden op het evenemententerrein. Zij registreren eventuele verstoringen van de openbare orde en zullen handelen in samenwerking met de politie.

• Bij incidenten treedt de particuliere beveiliging op onder regie van de politie.

• beveiligingsmedewerkers worden ingezet tot minimaal een half uur na afloop van het evenement of totdat de laatste bezoeker is vertrokken.

• Als de vergunningverlener erom vraagt moet een bewakingsschema worden opgesteld.

D. Sanitaire voorzieningen

De toiletunits worden gecentraliseerd op de locatie geplaatst. Het aantal toiletten is in overleg met de GHOR vastgesteld (richtlijn 1 toilet per 150 bezoekers).

E. Hekken en barrières

Tijdens het evenement kan gebruik worden gemaakt van verschillende soorten hekken voor

verschillende doelen. In overleg met de vergunningverlener wordt bepaald of er

wel of geen hekkenplan moet worden gemaakt. Als de vergunningverlener vraagt om een hekkenplan, dan moet dit worden opgenomen in de aan te leveren plattegrond.

F. Horeca

• de horeca staan onder controle van de organisatie;

• de horeca voldoet aan de richtlijnen van GHOR/GGD en die van de Warenwet (eventueel overleg met de GHOR is mogelijk);

• als de cateraar bij de verkoop gebruik maakt van hoge horecawagens, kramen of dergelijke, dan zijn deze, indien nodig, snel af te sluiten;

• vanaf de horecawagens lopen geen kabels over de weg;

• Uitgangspunt is dat het gebruik van glas bij een evenement met enig risico niet is toegestaan. In incidentele gevallen kan hiervan, in verband met de aard van het evenement, worden afgeweken. Hier is toestemming van de vergunningverlener voor nodig.

G. Alcohol beleid / polsbandjes

• Vooraf is door de organisatie, via de website, gecommuniceerd over de huisregels van D ‘Oekse feesten. Bij de ingang van het evenemententerrein is het beleid zichtbaar opgehangen, het logo “geen 18 geen druppel” is hierop aanwezig.

• Bij de toegangscontrole worden enkel 18+ bandjes verstrekt. Bij twijfel is legitimatie verplicht. Indien een persoon geen legitimatie bij zich heeft of geen 18+ is ontvangt hij/zij geen polsbandje en kunnen dan ook geen alcoholische dranken verkrijgen..

• Beveiligingspersoneel is aanwezig voor eventuele tascontrole, indien er bij toegangscontrole twijfel is betreft zelf meegenomen alcoholische dranken.

• Barcaptains vertellen het barpersoneel tijdens een kick off briefing dat het belangrijk is om te letten op: de polsbandjes en wederverstrekking.

• Op donderdag, vrijdag en zaterdagavond zal de professionele beveiliging ook worden

gevraagd extra op te letten op het consumeren van alcohol door jongeren en de bijbehorende polsbandjes.

• De beveiliging spreekt jongeren onder de 18 aan op alcohol consumptie en ouderen (18+) op het doorgeven van alcohol. Indien de bewaking ziet dat iemand van 18 jaar of ouder alcohol doorgeeft, wordt zijn 18+ polsbandje verwijderd. Indien de beveiliging een persoon voor de tweede keer aanspreekt kan de beveiliging besluiten deze persoon te verwijderen van het evenement.

H. Vuurwerk

Het afsteken van vuurwerk zonder vergunning is nergens toegestaan. Voor het afsteken van vuurwerk dient een vergunning te zijn afgegeven door de provincie

I. Ontruiming

• In de eerste instantie ontruimt de organisatie bij een calamiteit. Bij een grote calamiteit kan de hulp worden ingeroepen van de politie, dan zal de organisatie alle mogelijke hulp verlenen.

• Hiertoe staat de organisatie dan onder andere het beveiligingspersoneel ter beschikking.

• Daarnaast kan de organisatie hulp verlenen door middel van inzet van de DJ, omroepinstallatie en eventueel schermen voor het informeren van de menigte.

• Hierover heeft de politie indien nodig contact met de organisatie.

Attentie! Voeg als bijlage 2 van dit veiligheidsplan een overzicht met contactgegevens van belangrijke instanties of personen toe.

4. Mogelijke ongevalsscenario’s

Aan de hand van een risicoanalyse is gekomen tot de volgende scenario's. Dat wil niet zeggen dat

een andere scenario niet zouden kunnen plaatsvinden. Deze scenario's zijn echter het meest voor de

hand liggend en zijn daarom verder uitgewerkt.

A. Scenario vechtpartij

• Bij het uitbreken van een vechtpartij is de organisatie samen met de beveiliging als eerste verantwoordelijk voor het de-escaleren. Direct optreden van de politie kan in een mensenmassa soms escalerend werken.

• De politie heeft indien nodig personeel beschikbaar om de organisatie en de beveiligers te kunnen assisteren.

• De organisatie is verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid op het evenementen terrein en zal bepalen waar het omslagpunt ligt tussen ingrijpen door de organisator en de beveiligers of de politie.

• Als bezoekers uit het publiek moeten worden gehaald, dan zullen de medewerkers van de organisatie of de beveiliging deze direct overdragen aan de politie.

B. Scenario paniek in menigte

• Medewerkers van het beveiligingsbedrijf en de organisatie zullen gedurende het evenement tussen het publiek surveilleren en indien van toepassing voor het podium staan om te kunnen signaleren of (voortekenen van) bijvoorbeeld verdrukking of paniek.

• Daarnaast signaleren de beveiligers als eersten of er in het publiek een ongeluk gebeurt. Indien dit het geval is neemt de betreffende beveiliger contact op met de operationeel leider van zijn team.

De volgende stappen kunnen dan, afhankelijk van de ernst van de zaak, worden ondernomen:

Indien een persoon zich bezeerd heeft zal deze door de organisator/beveiliger uit het publiek worden gehaald en naar de dichtstbijzijnde EHBO post worden gebracht. Daar wordt de bezoeker behandeld en bekeken of een ambulance nodig is.

Indien een of een aantal personen in de verdrukking komt of om andere redenen (flauw)valt en het publiek moet worden gehaald, zal de beveiliging deze personen uit het publiek halen en naar een van de EHBO posten brengen.

Bezoekers die de orde verstoren worden door de beveiliging direct overgedragen aan de politie.

C. Extreme weersomstandigheden

• Bij vooraf voorspelde extreme weersomstandigheden zoals storm, zware sneeuwval, extreme hitte etc. zal de organisatie bepalen of het evenement (eventueel onder bijzondere voorwaarden) plaats kan vinden.

• Bij onverwachte omstandigheden zal in overleg worden bepaald welke maatregelen er worden getroffen.

D. Explosie/brand

• Bij het uitbreken van brand, of het zich voordoen van een explosie, dient direct de brandweer te worden gealarmeerd via 112. De kans op een explosie of brand is het grootst bij elektrische installaties (geluidstorens en podium) en bij cateringpunten waar gebruik wordt gemaakt van gastanks.

• In geval van een kleine beginnende brand kunnen de BHV medewerkers (beveiligers) daarnaast zelf trachten met de aanwezige blusmiddelen de brand te blussen voor zover hun eigen veiligheid niet in het geding komt.

• De beveiliging (samen met de politie) moet ervoor zorgen dat de bereikbaarheid voor de

brandweer op en om het evenemententerrein naar het incident toe wordt gegarandeerd. Daartoe moet ervoor worden gezorgd dat iemand op het evenemententerrein de brandweer opvangt en zo mogelijk naar het incident begeleidt.

5. Maatregelen

A. Maatregelen bij brand

Alarmering en handelingen

Meld de brand

Bij brand altijd de brandweer telefonisch alarmeren met de bijzonderheden over de brandsituatie.

Melden alarmnummer: 112

Vermeld:

a. het juiste adres met de plaatsnaam.

b. wat er brand.

c. of er slachtoffers zijn.

Waarschuw personen in de omgeving

door roepen

door telefoon

via omroep installatie

coördinator beveiliging / BHV

Coördinator beveiliging / BHV informeert (of laat informeren) indien nodig onderstaande instanties en personen:

Huisarts

leden organisatie

omwonenden

Breng personen die gevaar lopen in veiligheid

buiten de tent / het terrein / de gevarenzone

naar de verzamelplaats

Blus indien mogelijk

met aanwezige kleine blusmiddelen

lees gebruiksaanwijzing

blus op afstand

loop geen onnodigrisico

Zorg voor de eigen veiligheid

vermijd blootstelling aan rook en hitte

Zorg voor opvang brandweer / politie / ambulance

Geef informatie over:

wat er brand

waar het brand

ontruiming

slachtoffers

B. Maatregelen bij onwelwording

• waarschuw EHBO

• waarschuw eventueel ambulance / huisartsenpost

• meld voorval aan Coördinator beveiliging / BHV

C. Maatregelen bij ongeval

• waarschuw EHBO

• waarschuw eventueel ambulance / huisartsenpost

• meld voorval aan Coördinator beveiliging / BHV

D. Maatregelen bij ontruiming

Indien noodzakelijk voor de veiligheid van bezoekers wordt de tent geheel ontruimd.

Opdracht hiertoe zal doorgaans gegeven worden door de burgemeester, de politie of de brandweer. Het beveiligingsbedrijf / BHV en de evenementenorganisatie verlenen hierbij alle mogelijke hulp.

De coördinator beveiliging / BHV heeft de leiding over de ontruiming en handelt volgens de

ontruimingsinstructie:

• muziek uit

• alle verlichting aan

• via geluidsinstallatie de bezoekers instrueren hoe de tent te verlaten en waar te verzamelen

• zorg dragen voor begeleiding

6. Contact

Voor informatie over de bepalingen en gemaakte afspraken in dit document m.b.t. het evenement kunt u contact opnemen met:

Voor akkoord getekend

Bijlagen

1. Programma

2. Lijst contactpersonen. 3. Plattegronden.

Bijlage 1 Programma:

d’oekse Feesten 2022

Programma woensdag 15-6

14.00 – 17.00 uur Hoekse Rakkers kindermiddag  15:00 - 17:00 uur Hoekse Rakkers Silent-disco in de feest tent 18.45 – 19.00 uur  Opening door Notabelen van de Gemeente  19.00 - 19.15 uur Kids Run met prijsuitreiking 19.30 - 20.45 uur Hoekrun 4,8 en 12 km 20:45 - 21:00 uur Hoekrun prijsuitreiking 21.15 – 00.00 uur  Soulkitchen Band

Programma donderdag 16-6

09.00 – 12.00 uur  Hoekse feesten academie. Groepen 1/2 Meneer Neus Verteld 09:00 - 10:00  Groepen 3/4 Tikkie taco show 10:00-11:00  Groepen 5/6 Circus Koekepan 11:00-12:00  Groepen 7/8  (kassen Westdorpe) 09:00-12:00  14.00 – 17.00 uur bingo (muziek partymasters) 19.00 – 21.00 uur zeskamp spel Grand Prix van d’Noek!! 21.15 – 01.00 uur 100 % NL : Jacko de Braal & Erik Mesie (toontje lager)

Programma vrijdag 17-6

15.15 – 17.00 uur Kinderbingo 19.00 – 20.30 uur Zeskamp spel in de feesttent 21.00 – 01.00 uur DJ GIO & DJ DVW & DJ Remix

Programma zaterdag 18-6

08.00 – 13.00 uur Wandeltocht rondom Hoek (7 ,14,21 en 28 Km) 10.00 – 17.00 uur d’Oekse Bazaar vanouds rondstruinen & smullen 10.00 – 15.00 uur Rommelmarkt op de Molendijk 12.00 – 16.30 uur Zeskamp  13.00 – 16.00 uur ballon tovenaar, ambiance met Toape geraapt en dweilband 15.30 – 17.00 uur middag programma op markt 17.30 - 18.00 uur  prijs uitreiking zeskamp 20.00 – 01.00 uur Frontaal met Feest DJ Eric

Bijlage 2

Contactpersonen organisatie:

Voorzitter:

- Naam : Martijn Verschuren

Secretaris:

- Naam : Patrick Broekhoven

Horeca:

- Naam : Peter de Koeijer

Penningmeester:

- Naam : Milton Ceron

Entertainment:

- Naam : Martin Dierickx

Bouwploeg opbouw/afbraak:

- Naam : Mario de Ritter

Bouwploeg opbouw/afbraak:

- Naam : Govert de Boer -

Bijlage 3 Plattegronden:

firma Vincent

firma Vincent